Confira os Sashimis

  • Sashimi Simples

    • Valor R$ 45,00

    12 sashimis variados e 2 kanikama.

  • Sashimi Especial

    • Valor R$ 72,00

    22 sashimis variados e 4 kanikama.